web analytics

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Akıl sağlığı için cinsel hayat gerekli midir?

Çok kişi için gereklidir; cinsel ilişkisiz yaşarlarsa duy­gusuz ve ruhsal çöküntü içinde olurlar. Bununla birlik­te, birçok kişi cinsel ilişkileri olmadan da mutlu bir hayat sürerler.

Doktor, genç bir çiftin birbirlerine uy­gun olup olmadığını vücut muayenesiyle anlayabilir mi?

Hiçbir penis (erkeklik organı) normal vagina için bü­yük olmadığından hemen hemen herkes fiziksel açıdan birbirine uygundur.

Cinsel hayata aşırı düşkünlük fizyolo­jik, ya da akılsal bozukluklar meydana getirir mi?

Cinsel hayata aşırı düşkünlük, fazla alkol alma ve yeter­siz uykuyla bağlantılıysa, fiziksel zararlar vardır.(erkekte, gereğinden fazla artmış cinsel ar­zu) ve nemfomaierde (erkeğe düşkünlük) olduğu gibi cinsel hayata aşarı düşkünlük, genellikle baskı yapıcı niteliktedir ve bu yüzden de sinirleri bozucu bir hayat biçimidir.

Mastürbasyon (kendi kendini tatmin) normal midir?

Evet. Kinsey raporuna göre, erkeklerin ve kadınların çoğu en azından hayatlarının bir döneminde mastür­basyon yaptıklarını bildirmişlerdir.

Sık mastürbasyon yapmaktan zararlı so­nuçlar ortay a çıkar mı?

Mastürbasyon işleminden zararh sonuçlar çıkmaz; fa­kat bu işlemden ötürü ortaya çıkan suçluluk duygusu­nun zararh sonuçları vardır.

Cinsel arzular hormonlar tarafından mı kontrol altındadır?

Evet, bir ölçüye kadar. Bununla birlikte, akılda eşit oranda önemlidir.

Eşlerin cinsel ilişkilerinde doyum nok­tasına varamamaları zararlı mıdır?

Evet. Doyum noktasına varmak doğal bir istekdir.eğer tamamlanmamış cinsel ilişki, ya da “coitus interruptus” doğum kontrolü biçiminde, sürekli olarak kullanı­lırsa, kadın tatmin noktasına ulaşamayacak kadar şart­lanır.

Şu an cinsel arzularım olmaması, hep duygusuz kalacağım anlamına gelir mi?

Hayır. Kişilerin davranışları, şartlara göre hayat boyun­ca sık sık değişiklik gösterir. Aşırı yorgun bir anne, ya da büroda baskı altında çalışan bir erkek, hayatlarının başka dönemlerine kıyasla cinsel hayatla daha az ilgili­dirler.

İlk cinsel ilişki kadın için çok ağrı veri­ci midir?

Genellikle hayır. Evlilikten önce yapılacak muayene, kızlık zannın esnetiimesine gerek olup olmadığını belir­ler.

Bütün kadınlar ilk cinsel ilişkide kana­ma geçirirler mi?

Hayır. Bakire olmalarına rağmen kadınların çoğunda hiç kanama görülmez.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Cinsel uyuşmazlığın en yaygın sebebi hangisidir?

Psikolojik uyuşmazlıktır.

Eşimle evlilik meselelerimiz varsa, kime danışmam gerekir?

Önce, aile doktorunuza. Doktorunuz gerekli görürse si­zi bir uzmana gönderecektir.

Başarılı bir cinsel ilişki için eşlerin ay­nı zamanda orgazm olması (boşalması) gerekli midir?

Hayır. Yine de, çoğunlukla sonuç olarak aynı anda bo­şalmaya ulaşılır.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Eğer orgazm noktasına erişemiyorsam,bu eşimi sevmediğim anlamına mı gelir?

Kesinlikle hayır. Orgazm olmamak cinsel konuda bir eğitime ihtiyacınız olduğuna işaret edebilir. Cinsel da­nışma genellikle meselelerimizi ortadan kaldırır.

Cinsel ilişkide orgazm olmasam bile ge­be kalabilir miyim?

Evet, orgazm olmanın gebe kalmakla bir ilişkisi yoktur.

Erkeklerin kadınlardan daha çabuk or­gazm olması tabii midir?

Evet, özellikle genç erkekler arasında bu durum görül­mektedir.

Erkeklerde cinsel arzuların kadınlar­dan daha fazla olması tabii midir?

Yapılan son araştırmalar, kadınların erkekler­den daha fazla cinsel arzuları olduğunu göstermiştir.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Cinsel ilişkinin bir hafta içinde kaç de­fa olması normaldir?

Bu sayı, eşlerin. Cinsel ihtiyaçlarına, birbirlerine olan davranışlarına, yaşlarına ve başka faktörlere bağlıdır. “normal sayı” diye birşey yoktur.

Genitaller (tenasül organları) ve anüs (makat) arasındaki ilişki normal midir?

Doktorların çoğu bunu anormal, ya da en azından arzu edilmeyen bir durum olarak nitelendirirler.

Ağız ve cinsiyet organları ilişkisi anor­mal midir?

Cinsel ilişkide ağız, sürekli olarak cinsiyet organları ye­rine kullanıldığı zamanlarda anormal ilişki olarak kabul edilir.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Altmış yaşını geçmiş olmama rağmen cinsel ilişkide bulunmak istemem nor­mal midir?

Evet. Erkek, ya da kadın için cinsel arzular yönünden

Bir yaş sınırı yoktur.

Bir yaş sınırı yoktur.

Rahmim,tüplerim ve yumurtalıklarım alınırsa, cinsel arzularımı kaybeder mi­yim?

Hayır. Ameliyatın, cinsel arzulan, ya da cinsel ilişkiden alınacak zevki hiçbir şekilde etkilememesi gerekir.

Frijid’lik nedir?

Kadında, cinsel arzuların olmaması ve doyum noktası­na erişememesidir. Bazı psikiyatristler, bunun kökeni­nin çocukluk çağında geçirilmiş bazı olaylarla ilişkili olduğunu ve psikoterapi yardımıyla geçiştirilebileceği­ne inanmaktadırlar. Masters ve johnson gibi bazılarıy­sa, yeniden eğitimle ve cinsel ilişki öncesi gereken bazı fiziksel tekniklerin öğrenilmesiyle tedavi edilebileceği düşüncesindedirler.

Frijit olmak, çocuk sahibi olmama engel olur mu?

Hayır. Frijitliğin gebe kalmakla ilgisi yoktur.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Nemfomanyak nedir?

Sürekli cinsel arzuyla kıvranan, erkek farkı gözetmeden cinsel hayata düşkün olan ve hiçbir zaman tam olarak tatmin olamayan kadına verilen addır. Sinirsel bozuk­luk gösteren davranışlar meydana getirir.

Cinsel iktidarsızlık fizyolojik, ya da akılsal bir bozukluk mudur?

İktidarsızhk (yaşlı erkeklerin durumları dışında) genel­likle fizyolojik olmaktan çok psikolojiktir.

Erkekler hangi yaşta fizyolojik sebep­lerle iktidarsız olur?

60 ve 75 yaşları arasında çok değişiklik gösteren bir durumdur. Bazı erkekler, psikolojik yönden daha erken yaşlarda iktidarsız olurlar. Diğerleri, güçlerini 70 ve 80 yaşlanna kadar sürdürebilirler.

İktidarsızlık ve kısırlık arasında fark var mıdır?

Evet. Bir erkek iktidarlı fakat yumurtayı dölleyecek spermalardan yoksun, ya da tersine iktidarsız, fakat yeterince faal sperması olabilir.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Frengi ve bel soğukluğundan (gonore) başka cinsel ilişki yoluyla geçebilecek başka hastalıklar var mıdır?

Kankroid diye bilinen zührevi bir yara vardır. Aynı za­manda, vaginadaki mantar enfeksiyonları (monilia veya trichomonas gibi) ve peııisdeki idrar yolu enfeksiyonla­rı cinsel ilişki yoluyla geçebilir.

Frengi, tam ve iyi bir tedavi uygulanmış olmasına rağmen, geçici midir?

Hayır.

Homoseksüellik neden olur?

Günümüzde birkaç araştırmacı bunu hormon salgılarına bağlamakla birlikte, doktorların çoğu tarafından sinir­sel kaynaklı olduğu kabul edilmektedir. Homoseksüel eğilimler soya çekimle il­gili midir?

Küçük araştırmacı gruplarının, bu eğilimin gelişmesin­de, genlerin rolü olabileceğine inanmalarına rağmen, soya çekimle ilgili değildir.

Kişinin gençlik döneminde homoseksüel eğilimler göstermesi, (kadın olsun, er­kek olsun) hayatı boyunca sürebilir mi? Yoğun ve uzun bir psikoterapi şekli uygulanmadıkça, genellikle bu eğilimleri gösterecektir.

Homoseksüel eğilimlerden kurtulmak için ne yapılabilir?

Bir psikiyatriste danışılmalıdır.

Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Homoseksüel eğilimlerden kurtulmakta psikoterapi yararlı mıdır?

Evet. Çünkü karşı cinse duyulan cinsel arzuyla sonuçlanmasa bile, psikoterapi, homoseksüel kişiyi sık sık da­ha uyumlu ve olumlu bir kişiliğe götürür.

Cinsel yönden normal duyguları olan biri homoseksüelliğe yöneltilebilir mi?

Çok ender olmakla birlikte olabilir. Yine de, herhangi bir süre homoseksüel bir hayat sürmek için, kişinin çok güçlü homoseksüel eğilimde olması gerekir.

Doktorunuza soracağınız sorular(Cinsellikle İlgili Sorular Ve Cevaplar)

Acılı cinsel ilişkiden kurtulmam için ne yapabilirim? Cinsel hayata aşırı düşkün olup olmadığını nasıl anlaya­bilirim?

Cinsel hayata az düşkün olup olmadığım nasıl anlayabi­lirim?

Gerçekten frijid olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Frijid olma sebebi  neye dayanmaktadır?

Frijid’likten nasıl urtulabilirim?

Erotik (aşk ve cinsel hayatla ilgili) rüya görmem tabii midir?

İktidarsızlığımın fizyolojik, ya da duygusal kökenli olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

İktidarsızlığım için uygulanabilecek hormon tedavisi var mıdır?

Psikoterapi iktidarsızlığımı geçirebilir mi?

Kalp krizi geçirdiğim için cinsel hayatımı sınırlamam gerekir mi?

Altmış yaşı geçmiş olmama rağmen, cinsel ilişkide bu­lunmak kalbim için zararlı mıdır?

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz